Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

another [əˈnʌðə]pronomenen annanen tillone another varandra
[əˈnʌðə]adjektivanother day en annan dag
overhaul [ˌəʊvəˈhɔ:l]verbundersöka, se överhave one’s car overhauled få sin bil genomgångenköra om, segla om <overhaul another ship>
[ˈəʊvəhɔ:l]substundersökning, översyn
1 skip [skɪp] (-pp-)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashoppa <skip from one subject to another>, skuttaskip over hoppa (skutta) överskip it! vard. strunt i det!2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknashoppa rep
[skɪp]substhopp, skutt
quite [kwaɪt]adverballdeles, helt <quite impossible>, helt <she is quite young>, mycket <quite possible>quite another thing en helt annan sakshe is quite a child hon är bara barnetwhen quite a child redan som barnquite the best det allra bästaganska, rätt, nog såthat I can quite believe det tror jag gärnaI don’t quite know jag vet inte riktigtnot quite six weeks knappt sex veckorquite so! el. quite! alldeles riktigt!
game [geɪm]substspel; lek <children’s games>the game is up spelet är förloratgive the game away vard. prata bredvid mun, avslöja alltihopplay the game spela just, uppföra sig justI beat him at his own game jag slog honom med hans egna vapenknep, lek, skämtnone of your games! kom inte med några dumheter!what’s his game? vard. vad håller han på med?match <let’s play another game>a game of chess ett parti schackgame i tennis, set i bordtennis el. badmintonpl. games idrottthe Olympic Games Olympiska spelenvilt, villebrådbig game storvilt
[geɪm]adjektivI’m game for anything jag ställer upp på vad som helst
switch [swɪtʃ]substströmbrytare, kontakt; omkopplarespö <riding switch>, smal käppomställning, övergång, omsvängning, byte
[swɪtʃ]verbkopplaswitch off koppla av, koppla ur, bryta <switch off the current>; släcka <switch off the light>; stänga av <switch off the radio>switch on koppla på, koppla in <switch on the current>; knäppa på, tända <switch on the light>; slå på strömmen, tända ljuset; sätta på <switch on the radio>ändra <switch methods>; byta; föra över, leda över <switch the talk to another subject>switch over ställa om <switch over production to the manufacture of cars>switch over el. switch gå över, byta
yet [jet]adverbännu, änas yet än så länge, hittillsthe most serious incident yet den hittills allvarligaste incidentenwhile there is yet time medan det ännu är tidyou will win yet du kommer att vinna till sisthave you done yet? har du slutat nu?förstärkande ännu, ytterligare <yet others>yet again el. yet once more ännu en gångyet another ännu enmore important yet ännu viktigare
[jet]adverb och konjunktionändå, likväl, dock <strange and yet true>, i alla fall; men
one [wʌn]räkneord och adjektiven, ett; enafor one thing för det förstablind in one eye blind på ena ögatnot one inte en enda enit’s all one to me det gör mig detsammaone or two ett par styckenone after the other went out den ena efter den andra gick utone at a time el. one at the time en och en, en i tagetshe is one wonderful woman! hon är verkligen en underbar kvinna!one by one en och en, en åt gången, en i tagetI for one jag för min del
[wʌn]pronomenman; (reflexivt) sig <pull after one>one’s a) ens <one’s own children> b) sin <one must always be on one’s guard> c) en, en viss <one John Smith>one another varandra <they like one another>stödjeord en <I lose a friend and you gain one>; någon, något <where is my umbrella? — you didn’t bring one>take the red box, not the black one ta den röda asken, inte den svartamy dear ones mina kärathe little ones småttingarnathis one will do den här dugerwhich one do you like? vilken tycker du om?
[wʌn]substetta <three ones>vard.you are a one! du är en rolig en!
tune [tju:n]substmelodi, låtcall the tune ange tonen, bestämmachange one’s tune ändra ton, stämma ner tonenthe piano is out of tune pianot är ostämtthe piano and the violin are not in tune pianot och fiolen är inte samstämdakeep in tune hålla tonensing out of tune sjunga falskt, sjunga orentbe in tune with stå i samklang medto the tune of till ett belopp av
[tju:n]verbstämma <tune a piano>radio. ställa in
[tju:n]adjektiv (med adv. o. prep.)tune inställa in radion <tune in to the BBC>tune in to another station ta in en annan stationtune upfinjustera, trimma t.ex. motorstämma, stämma instrumenten <the orchestra is tuning up>
thing [θɪŋ]substsak, ting, grejpl. things saker etc., saker och tingthese things happen sånt händerit’s just one of those things sånt händer tyvärrspec. vard. varelse <a sweet little thing>poor little thing! stackars liten!you poor thing! stackars!this is a fine thing! jo, det var just snyggt!the great thing about it det fina med detlast thing at night det sista man gör på kvällenthe only thing you can do det enda du kan görait is a strange thing that… det är egendomligt att…what a stupid thing to do! vad dumt att göra så!pl. thingsi spec. betydelser a) tillhörigheter, saker <pack up your things>; kläder <take off your things!> b) redskap, grejor, saker, servis <tea things> c) det, saken, läget, ställningenthings are in a bad way det går dåligtas things are el. the way things are som det nu är, som saken ligger tillhow are things? el. vard. how’s things? hur går det?, hur är läget?you know how things are du vet hur det ärthings look bad for him det ser illa ut för honommake a thing of göra affär avtaking one thing with another när allt kommer omkringthe thing is saken är denthe thing to do is to… vad man ska göra är att…quite the thing el. the thing på modet, innethat’s just the thing for you det är precis vad du behöverfor one thing,… för det första,…
© NE Nationalencyklopedin AB