Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

all [ɔ:l]adjektiv och pronomenall, allt, allaall at once alla (allt) på en gångnot at all inte allsnot at all! ingen orsak!once and for all en gång för allain all allt som allthela <eat all the cake, don’t take up all my time>hel- <all wool>
[ɔ:l]adverballdeles, helt och hålletall along a) (prep.) utefter hela <all along the road> b) (adv.) hela tiden, längs hela <I knew it all along>all at once plötsligtall but a) alla (allt) utom <we’ve found all but one> b) nästan <we are all but there>go all out ta ut sig heltall over a) (prep.) över hela <all over the world> b) (adv.) över hela kroppen <she was shivering all over>that is Tom all over det är typiskt Tom, sådan är Tomit’s all up with him det är ute med honomhe’s not all that good! vard. så bra är han inte!it’s (it’s quite ) all right a) det går bra b) för all del, det gör ingentingit will be all right det ordnar sig nogall the more så mycket (desto) meraall the same ändå, i alla fallit’s all the same to me det gör mig detsammathree all sport. tre lika
proportion [prəˈpɔ:ʃən]substproportionbe out of all proportion to inte stå i rimlig proportion tilldel <a large proportion of the population>, andel
place [pleɪs]substställe, platsat my place hemma hos migput yourself in my place sätt dig i min situationin place of i stället förin places på sina ställenin your place situation i ditt ställeout of place inte på sin plats, olämpligfeel out of place känna sig bortkommenthe chair looks out of place there stolen passar inte därall over the place överallt, huller om bullertake place äga rumsittplatsany place el. some place amer. någonstanschange places byta platsutrymme
[pleɪs]verbplacera, sätta, ställa, lägga
sort [sɔ:t]substsort, slag, typhe is a good sort el. he is a decent sort vard. han är bussigsort of vard. liksom, på något visall sorts of things alla möjliga sakerthat sort of thing sådant därwhat sort of vad för slags (sorts); hurdannothing of the sort inte alls så; som svar visst inte!, inte alls!something of the sort något sådantout of sorts a) krasslig, vissen b) ur gängorna, nere
[sɔ:t]verbsortera, ordnasort out sortera, sortera ut; vard. ordna upp, reda upp <sort out one’s problems>things will sort themselves out vard. det ordnar sigget oneself sorted out vard. rycka upp sig, få ordning på tillvaron
fool [fu:l]substdåre, dumbomlive in a fool’s paradise leva i lycklig okunnighetnarrAll Fools’ Day första april då man narras aprilmake a fool of sb göra ngn löjligplay the fool el. act the fool spela pajas
[fu:l]verbskoja med, driva medfool sb out of sth lura av ngn ngtfool about with el. fool around with pillra med
work [wɜ:k]substarbete, jobb, uppgift <that is his life’s work>work experience arbetserfarenhet, verkall work and no play makes Jack a dull boy bara arbete gör ingen gladgood work! fint!, bra gjort!it was hard work getting there det var jobbigt att komma ditthat was quick work det gick undana job of work ett arbete <he always does a fine job of work>a piece of worka)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasett arbete, en prestationb)   he is a nasty piece of work vard. han är en ful fiskI had my work cut out to finish the dictionary jag hade fullt sjå med att få ordboken färdighe has done great work for his country han har gjort stora insatser för sitt landmany hands make light work ordspr. ju fler som hjälper till, dess lättare går detmake quick work of klara av kvicktmake short work of göra processen kort medstop work a) sluta arbeta b) lägga ner arbetetat work a) på arbetet <don’t phone him at work> b) i arbete, i drift, i gång <we saw the machine at work>be at work on arbeta på, hålla på medout of work utan arbete, arbetslösbe thrown out of work bli arbetslösset to work at sth ta itu med ngtverk <the works of Shakespeare>, arbetea work of art ett konstverka new work on modern art ett nytt arbete om modern konstworks fabrik <a new works>, bruk, verkpl. works verk, mekanismpublic works offentliga arbeten
[wɜ:k] (worked worked, i betydelse 4 o. 6 wrought wrought)
verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasarbeta, jobba, verka2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasfungera, funka <the pump works>, arbeta, <it works smoothly>, drivas <this machine works by electricity>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaslyckas, fungera, klaffa, funka <will this new plan work?>4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasmanövrera, hantera; driva <this machine is worked by electricity>work sb to death låta ngn arbeta ihjäl sigwork oneself to death arbeta ihjäl sig5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasåstadkomma <time had wrought great changes>, vålla, orsaka6work one’s way arbeta sig framwork one’s way el. work one’s way up arbeta sig upp
[wɜ:k] (worked worked)
verb (med adv. o. prep.)work againstarbeta emot, motarbetawe are working against time det är en kapplöpning med tidenwork atarbeta på, arbeta medwork awayarbeta vidare <at, on >, arbeta undan, jobba påwork forarbeta för, arbeta åt <work for sb>work for one’s exam arbeta på sin examenwork freeslita sig loss, lossnawork loosesläppa, lossna <the screw has worked loose>work onarbeta på, arbeta medpåverka, bearbeta, spela på <work on sb’s feelings>work oututarbeta <work out a plan, work out a scheme>, utforma, arbeta framräkna ut, räkna fram; lösa <work out a problem>, tydautvecklas, <let us see how it works out>; lyckas <he hoped the plan would work out>it may work out all right det kommer nog att gå brathese things work themselves out sådant brukar ordna sigwork out at uppgå till, gå på <the total works out at £10>work overwork towardsarbeta för <work towards a peaceful settlement>work uparbeta upp, driva upp <work up a business>bearbeta, förädla, arbeta uppwork oneself up hetsa upp sig, jaga upp sigperf. p. worked up upphetsad, upprördget all worked up over nothing hetsa upp sig för ingenting
world [wɜ:ld]substvärld, jord <a journey round the world>world champion världsmästareWorld War I första världskrigetWorld War II andra världskrigetexperience of the world världserfarenhetthe fashionable world den fina världenwhat’s the world coming to? såna tider vi lever i!the world to come livet efter dettaI would give the world to know jag skulle ge vad som helst för att få vetasee the world se sig om i världennot for the world inte för allt i världenfor all the world as if precis som omfor all the world like på pricken lik, precis somall the difference in the world en himmelsvid skillnadmake the best of both worlds finna en kompromissthe food is out of this world vard. maten är inte av denna världenall over the world över (i) hela världendead to the world död för världenmassa, mängdthere is a world of difference between… det är en himmelsvid skillnad mellan…it will do you a (the) world of good det kommer att göra dig oändligt gottthe two books are worlds apart det är en enorm skillnad mellan de två böckernathink the world of sb uppskatta ngn enormt, avguda ngn
1 wind [wɪnd]substvind <warm winds>gust of wind kastby, vindstötthere is a strong wind det blåser hårttake the wind out of sb’s sails ta loven av ngn; förekomma ngnthere is something in the wind det är något under uppseglingthrow caution to the winds kasta all försiktighet överbordget one’s second wind hämta andan, hämta sigväderkornget wind of få nys om, få korn pågaser från magenbreak wind a) rapa b) släppa sigmusik.the wind blåsarnawind instrument blåsinstrumentvard.get the wind up bli skrajraise the wind skaffa pengar
[wɪnd]verbgöra andfådd <the race winded him>be winded vara andfådd
account [əˈkaʊnt]verbaccount for redovisa, redovisa förI can’t account for it jag kan inte förklara detthat accounts for it det förklarar sakenthere’s no accounting for tastes om tycke och smak ska man inte diskutera
[əˈkaʊnt]substkonto, räkningpl. accounts räkenskaperon my own account för egen räkningon that account för den sakens skullon no account el. not on any account på inga villkoron account of på grund avleave sth out of account lämna ngt ur räkningen, bortse från ngttake into account ta med i beräkningenof no account utan betydelseberättelse, redogörelseby all accounts efter allt vad man har hört
cast [kɑ:st] (cast cast)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknaskasta <cast a shadow, cast a glance at>cast one’s vote avge sin röst2skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasgjuta, stöpa, forma3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasteat. tilldela en rollbe cast as spela rollen som
[kɑ:st] (cast cast)
verb (med adv. o. prep.)cast asidekasta bort, kasseracast awaykasta bortbe cast away sjö. lida skeppsbrottcast offkasta bort, kassera; lägga av klädercast outfördriva, driva ut
[kɑ:st]substavgjutningplaster cast med. gipsförbandgjutformteat. rollbesättningthe cast de medverkandean all-star cast en stjärnensemble
© NE Nationalencyklopedin AB