Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

acquaintance [əˈkweɪnt(ə)ns]substantivbekantskap <with med>; kännedom <with om>make sb's acquaintance el. make the acquaintance of sb göra bekantskap med ngn (ngns bekantskap)a nodding acquaintance en flyktig bekantskapbekantcircle of acquaintances bekantskapskrets
nodding [ˈnɒdɪŋ]substantivnickandenodding acquaintance, se under acquaintance
cultivate [ˈkʌltɪveɪt]transitivt verbbruka, bearbeta jord; odlaodla, bilda <cultivate one's mind (själ)>, förfina; övaodla, ägna sig åt, lägga an påcultivate sb el. cultivate sb's acquaintance odla ngns bekantskap
intimate [adj. o. subst. ˈɪntɪmət, verb ˈɪntɪmeɪt]adjektivförtrolig, innerlig, intim <intimate friendship, an intimate acquaintance with>; [mycket] nära <intimate connection>; ingående, djup <an intimate knowledge of>be on intimate terms with a) vara god vän med, stå på förtrolig fot med b) ha ett förhållande medbe intimate ha intimt (sexuellt) umgänge
substantivförtrogen vän, förtrogen
transitivt verbtillkännage, meddelaantyda, låta förstå
improve [ɪmˈpru:v]transitivt verbförbättra, [ut]bilda, utveckla <improve a method, improve one's mind>, fullkomna, förkovra, förädla; hjälpa upp, främja; stärka <improve one's health>that did not improve matters det gjorde inte saken bättre
intransitivt verbförbättras, bli bättre; gå framåt, tillta, göra framsteghe improves on acquaintance han vinner vid närmare bekantskapimprove on sth förbättra ngt, bättra på (överträffa) ngt <he improved on his previous CD>repa sig efter sjukdom, bli bättre (starkare)om pris stiga, gå upp
form [fɔ:m]substantivform i olika betydelserthe form of a poem en dikts forma mere matter of form en ren formsak (formalitet)the plural form gram. pluralform[en], pluralisbe in form el. be on form t.ex. sport. vara i [fin] form, ha god kondition, vara i slag, vara tränadbe in great form vara i högform (i utmärkt form, upplagd); vara på strålande humörbe off (out of) form el. not be on (in) form t.ex. sport. vara ur form (slag), vara otränadgestalt, skepnad; figur, [kropps]form; gestaltning; slag, formtake form ta form (gestalt)take the form of forma sig tillformulär, blankett <a form for a contract, fill up (in, out) a form>; formelåld. etikett[sak], form, formalitetit is bad form det passar sig inte, det är obelevat (inte fint)it is good form det hör till god ton, det är korrekt (fint)[lång] bänk utan rygg[skol]klass; årskurs <first form>
transitivt verbbilda <form a Government>; forma, gestalta, dana; [an]ordna, inrätta; grundaform a coalition ingå (bilda) en koalitionutbilda, fostra, dana, forma <form a child's character>utveckla, förvärva, skaffa sig <form a habit>; stifta <form an acquaintance>tänka ut, utforma, göra utkast till, göra upp <form a plan>; fatta <form a resolution>; bilda (göra) sigform a judgement (an opinion) bilda sig en uppfattningutgöra <form part (en del) of>
intransitivt verbformas, forma sig, ta form; bildas <ice had formed>, bilda sig
scrape [skreɪp]transitivt verbskrapa, krafsa; skrapa (skava) av (bort) <scrape the rust off (from) sth>; skrapa av (ren), hyvla väg; sickla; skrapa på (i) <scrape the floor with one's shoes>; skrapa mot <the ship scraped the bottom>scrape a living skrapa ihop pengar till brödfödan, hanka sig fram <by >scrape off el. scrape away skrapa (skava) av (bort)scrape out a) skrapa ur (ren) <scrape out a saucepan> b) skrapa ur (bort)scrape [up] an acquaintance with sb försöka inleda bekantskap med ngnskrapa med <scrape one's feet>vard. gnida [på], fila på <scrape a fiddle>scrape out a tune [on the violin] gnida [fram] en melodi [på fiolen]
intransitivt verbskrapa, krafsa; raspatrassla (krångla) sig <scrape home>vard. gnida, fila <scrape at a violin>skrapa med foten och buga sigbow and scrape to sb bildl. skrapa med foten för ngnsnåla, spara
substantivskrapning, skrapande [ljud], raspande [ljud]fotskrapning <bows and scrapes>skrapsår, skrubbsårvard.bread and scrape bröd med ett tunt lager smör (margarin)vard. knipa, klämma <get into a scrape>; gräl, bråktransitivt verb och intransitivt verbmed adv.:scrape byvard. hanka sig fram, klara sig någotsånär <on >scrape throughscrape togetherscrape upskrapa (samla) ihop <scrape together a few pounds, scrape up a team>
strike [straɪk] (struck struck); (se äv. struck)transitivt verb (se äv. strikeo. fraser med strike under balance, home, oil, rootm.fl.)slå; slå till; slå påstrike sb a blow ge ngn ett slag, slå till ngnwho struck the first blow? vem slog [till] först?strike dumb göra stum, förstummastrike me dead (dumb, pink, up a gum-tree)! vard. det var som sjutton!, jösses! a) träffa <the blow struck him on the chin> b) drabba <be struck with (av) cholera>, hemsöka a) slå (stöta, törna, köra) emot <the car struck a tree>; sjö. gå (ränna, stöta) på <the ship struck a mine>strike bottom få bottenkänning b) bildl. stöta på <they struck various difficulties> a) träffa på, finna, upptäcka <strike gold>strike lucky el. strike it lucky ha tur b) stöta (träffa) på; nå [fram till], komma fram till <strike the main road>, finna, komma på <strike the track> a) stöta <he struck his stick on (i) the floor>, sticka, hugga <strike one's dagger into (i) sb> b) om orm hugga a) slå, frappera <what struck me was…> b) förefalla, tyckas <it strikes me as being the best> c) slå, komma för <the thought struck me that…>it (the idea) struck me jag kom att tänka på det, det föll mig inhe strikes me as [being]… jag tycker han verkar [vara]…the plan strikes me favourably planen tilltalar migbe struck all of a heap vard. stå som fallen från skyarna, bli alldeles paff a) <the sound struck my ear> b) fånga, fängsla <it strikes the imagination> a) slå, fylla <the sight struck them with terror> b) injaga <strike fear into (i, hos)>prägla, slå <strike a coin, strike a medal>mus. slå an <strike a chord, strike note>strike a discordant (false) note, bildl.se under discordantresp. notestrike a light el. strike a match tända (stryka eld på) en tändstickastryka <strike a name from the list, strike sb off (från, ur) the register>sjö. stryka <strike sail>strike the (one's) flag el. strike one's colours stryka flagg; bildl. äv. kapitulera <to för>ta ned <strike a tent>strike tents el. strike camp bryta förläggningenavsluta, göra upp, träffa <strike a bargain with sb>
(för tema o. vidare hänvisningar se strike)intransitivt verb (se äv. strike)slå, stöta <against sth emot ngt>; slå ned <the lightning struck>strike at a) slå (hugga) efter b) bildl. angripastrike at the foundation of sth el. strike at the root[s] of sth hota att undergräva ngtstrike lucky ha turom klocka slå <the clock struck>his hour has struck hans timme har slagit, hans stund har kommit a) mil. gå till anfall <at mot>, anfalla b) slå till, sätta in <when the epidemic struck>strejka, ta vägen <they struck across the field>, bege sig, styra kosan <for till> <strike north>sjö. gå på grund, gå på
(för tema o. vidare hänvisningar se strike)transitivt verb och intransitivt verbsubstantivstrejkgeneral strike storstrejk, generalstrejk, allmän strejksympathetic strike sympatistrejkcall a strike utlysa strejkbe on strike el. be out on strike strejkago on strike el. come (turn) out on strike gå i strejk, lägga ner arbetetmil. el. spec. flyg. rädair strike flygangrepp, luftangreppnuclear strike kärnvapenanfallfynd [av olja (malm)]med adv., ofta med spec. översättningar:strike backslå igen (tillbaka)strike downslå ned, fälla; knäcka, bryta ned <apoplexy struck him down>be struck down by (with) disease drabbas av sjukdom, ryckas bort genom sjukdomstrike offhugga (slå) avstryka <strike off a name from the list>strike outslå [fram] <strike out sparks>stryka [ut (över)] <strike out a name, strike out a word>bryta <strike out new paths>strike out on one's own gå sin egen väg (sina egna vägar), slå sig fram på egen handslå omkring sig <he began to strike out wildly>sätta i väg <the boys struck out across the field>strike upinleda, knyta <strike up a friendship>strike up an acquaintance with råka bli bekant medstrike up a conversation with inleda samtal medstämma (spela) upp <the band struck up [a waltz]>strike up the band! spela upp!, musik!slå upp <strike up a tent>
© NE Nationalencyklopedin AB