Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

acid [ˈæsɪd]adjektivsuracid rain surt regn
[ˈæsɪd]substsyravard. LSD narkotika
amino-acid [əˌmi:nəʊˈæsɪd]substkem. aminosyra
acetylsalicylic acid [ˈæsɪtaɪlˌsæləˈsɪlɪkˈæsɪd]substkem. acetylsalicylsyra
acetic [əˈsi:tɪk]adjektivacetic acid ättiksyra
carbonic [kɑ:ˈbɒnɪk]adjektivcarbonic acid kem. kolsyra
hydrochloric [ˌhaɪdrəˈklɒrɪk]adjektivhydrochloric acid kem. saltsyra
prussic [ˈprʌsɪk]adjektivkem.prussic acid blåsyra
boracic [bəˈræsɪk]adjektivboracic acid borsyra
sulphuric [sʌlˈfjʊərɪk]adjektivsulphuric acid svavelsyra
tannic [ˈtænɪk]adjektivgarv-tannic acid garvsyra
© NE Nationalencyklopedin AB