Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

empty [ˈemtɪ]adjektivtom
[ˈemtɪ]verbtömmatömmas
blank [blæŋk]adjektivtom, blank, ren, oskrivenblank cartridge lös patrontom, uttryckslöslook blank se oförstående utmy mind went blank jag blev alldeles tom i huvudet
[blæŋk]substtomrum, luckadraw a blank dra en nitlös patron
vacant [ˈveɪkənt]adjektivtom, ledig <vacant seat>situations vacant lediga platserfrånvarande, uttryckslös <vacant smile>
void [vɔɪd]adjektivtomvoid of blottad på, utan <void of interest>
2 peep [pi:p]verbkika, titta <at >peeping Tom fönstertittaretitta fram, skymta fram
[pi:p]substtitt
uncle [ˈʌŋkl]substfarbror, morbrorUncle Sam Onkel Sam personifikation av USAUncle Tom neds. svart person som anses vara underdånig mot de vita
hollow [ˈhɒləʊ]adjektivihåliginsjunken, infallen <hollow cheeks>tom; värdelös <hollow victory>
[ˈhɒləʊ]adverbvard. grundligt <beat sb hollow>
[ˈhɒləʊ]substihålighethåla, gropdal
all [ɔ:l]adjektiv och pronomenall, allt, allaall at once alla (allt) på en gångnot at all inte allsnot at all! ingen orsak!once and for all en gång för allain all allt som allthela <eat all the cake, don’t take up all my time>hel- <all wool>
[ɔ:l]adverballdeles, helt och hålletall along a) (prep.) utefter hela <all along the road> b) (adv.) hela tiden, längs hela <I knew it all along>all at once plötsligtall but a) alla (allt) utom <we’ve found all but one> b) nästan <we are all but there>go all out ta ut sig heltall over a) (prep.) över hela <all over the world> b) (adv.) över hela kroppen <she was shivering all over>that is Tom all over det är typiskt Tom, sådan är Tomit’s all up with him det är ute med honomhe’s not all that good! vard. så bra är han inte!it’s (it’s quite ) all right a) det går bra b) för all del, det gör ingentingit will be all right det ordnar sig nogall the more så mycket (desto) meraall the same ändå, i alla fallit’s all the same to me det gör mig detsammathree all sport. tre lika
head [hed]substhuvud (med annat subst.)head over heels in love upp över öronen förälskadfrom head to foot från topp till tå, fullständigtturn head over heels slå en kullerbytta, göra en volt (som objekt)keep one’s head hålla huvudet kallt, bibehålla fattningenlaugh one’s head off vard. skratta ihjäl sigif they put their heads together om de slår sina kloka huvuden ihoplose one’s head tappa huvudet, förlora fattningen (med prep. el. adv.)he is taller than Tom by a head han är huvudet längre än Tomwin by a head vinna med en huvudlängdhead first el. head foremost huvudstupawhatever put that into your head? hur kunde du komma på den tanken (idén)?go to sb’s head stiga ngn åt huvudetchef, ledare; rektorhead of state statschefa head el. per head per man, per skalletwenty head of cattle tjugo stycken nötkreaturtopp, spetsthe head of the table övre ändan av bordet, hedersplatsenhuvud <the head of a nail>a head of cabbage ett kålhuvudheads or tails? krona eller klave?I cannot make head or tail of it vard. jag blir inte klok på detbring matters to a head driva saken till sin spetscome to a head komma till en kris
[hed]adjektivfrämsta, förstahead office huvudkontor
[hed]verbanföra, leda <head a procession>; stå i spetsen förhead the list stå överst på listanförse med huvud (rubrik)rikta, styra <head one’s ship for the harbour>, sätta kursbe headed (heading) for vara på väg mot, vara destinerad tillhe is heading for disaster det är bäddat för katastrof för honomfotb. nicka, skalla
© NE Nationalencyklopedin AB