Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

never [ˈnevə]adverbaldrig; spec. vard. inte [alls]never! vard. nej, vad säger du!, det menar du inte!never in all my (your) life! aldrig i livet!, aldrig någonsin!well, I never! el. well, I never did! jag har då aldrig sett (hört) på maken!, det var som bara den!, kan man tänka sig!never a… inte en enda…never again aldrig meranever once inte en enda gångnever yet ännu aldrig, hittills intenever so much as inte så mycket som, inte ens [en gång]never mind, se under mind, anever say die! ge aldrig tappt!, ge aldrig upp!
never-never [ˌnevəˈnevə]adjektiv och substantivvard. åld.on the never-never på avbetalningnever-never land bildl. drömland; önsketillstånd
Never-Never [ˌnevəˈnevə]substantivthe Never-Never el. the Never-Never Land öde område i nordöstra Australien
never-ceasing [ˈnevəˌsi:sɪŋ] och never-ending [ˈnevərˌendɪŋ]adjektivevig, ständig, oupphörlig; oändlig, aldrig sinandethe work is never-ceasing arbetet tar aldrig slut
never-failing [ˈnevəˌfeɪlɪŋ]adjektivofelbar, osviklig; aldrig svikande, aldrig sviktande
ne'er [neə]adverbmest poet. = never
also [ˈɔ:lsəʊ]adverbockså, även, likaså; dessutom <also, she had never seen it before>
achieve [əˈtʃi:v]transitivt verbuträtta; åstadkomma <he will never achieve anything>, prestera[upp]nå <achieve one's aims>
unquote [ˌʌnˈkwəʊt]intransitivt verb⁅she said, quote, we shall never give in⁆ unquote …slut på citatet, …slut citat; jfr quote
consummate [adj. kənˈsʌmət, verb ˈkɒnsəmeɪt]adjektivfulländad, utsökt, fullständig, raffinerad
transitivt verbfullborda <the marriage was never consummated>fullkomna, fullända
© NE Nationalencyklopedin AB