Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

purposely [ˈpɜ:pəslɪ]adverbmed avsikt, med flit
geriatrics [ˌdʒerɪˈætrɪks] ((med verb i sing.))substmed. geriatrik
asthmaticæsˈmætɪkadjektivmed. astmatisk
æsˈmætɪksubstmed. astmatiker
tamper [ˈtæmpə]verbtamper with mixtra med, fiffla med
paranoidˈpærənɔɪdadjektivmed. paranoid
ˈpærənɔɪdsubstmed. paranoiker
epilepticˌepɪˈleptɪkadjektivmed. epileptisk
ˌepɪˈleptɪksubstmed. epileptiker
suppository [səˈpɒzɪtərɪ]substmed. stolpiller
ringworm [ˈrɪŋwɜ:m]substmed. revorm
hernia [ˈhɜ:njə]substmed. bråck
aftercare [ˈɑ:ftəkeə]substmed. eftervård
© NE Nationalencyklopedin AB