Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

France [frɑ:ns]geogr. Frankrike
Fr och Fr.förk. för Father, France, French
ferry [ˈferɪ]substantivfärja båt el. flygplanferry service färjetrafik, färjeförbindelsefärjeställe, färjeplats, färjelägefärjeförbindelse
transitivt verbfärja <ferry sb across (over) the river, ferry supplies out to the island>, transportera, köra [i skytteltrafik]flyga <aircraft ferrying cars between England and France>, transportera [med flyg]
whip [wɪp]substantiv a) piska; gisselhave the whip hand, se under whip-hand b) piskrapp, pisksnärtkok., slags mousseparl. a) inpiskare b) meddelande om (kallelse till) votering (debatt)
transitivt verb (se äv. whip, whipped)piska <whip a horse>; spöa [upp], ge strykvispa <whip cream>vard. slå ut, utklassavard. sno, knycka
intransitivt verb (se äv. whip); rusa, kila <she whipped upstairs>
transitivt verb och intransitivt verbmed adv. el. prep. (ofta i speciella, vard. betydelser):whip backrusa (kila) tillbakawhip downrusa (kila) ner (nedför)whip inrusa (kila) inslänga (stoppa) inwhip intorusa (kila) in i <he whipped into the shop>kasta på sig, hoppa i <she whipped into her clothes>slänga (kasta, köra) in (ner) i <he whipped the packet into the drawer>whip into shape få fason (hyfs) påwhip offrusa bort, sticka i väg <they whipped off on a holiday>plötsligt dra i väg med <he whipped her off to France>he whiped off his coat han kastade (slet) av sig rockenthe thief whipped the ring off the table tjuven slet (ryckte) till sig ringen från bordetwhip outrusa (störta, kila) ut (fram)whip out of one's bed rusa upp ur sängenblixtsnabbt rycka (dra) upp <the policeman whipped out his notebook>whip roundsticka (kila) runt <he whipped round the corner>; [blixtsnabbt] vända sig om <he whipped round>whip round to sb's place kila över (hem) till ngnwhip throughrusa (hasta, raska, blåsa) igenomwhip uprusa (flänga) upp (uppför)kvickt rycka upp, rafsa till (åt) sigvispa uppkvickt samla [ihop] <whip up one's friends>; fixa till <whip up a meal>piska upp, väcka <whip up enthusiasm>
set [set] (set set)transitivt verb (se äv. under set; för set i spec. förbindelser som set free, set right, set a good examplese under resp. huvudord)sätta, ställa, läggashe has set her mind on [having] a bicycle hon har satt sig i sinnet att hon ska ha en cykelset one's hand to a document skriva under ett dokumentset the table duka [bordet]lägga håretträdg. sätta <set potatoes>, besätta <set with jewels>, infatta <set in gold>ställa <set a watch by (efter) the time signal>set the alarm clock ⁅for six o'clock⁆ ställa väckarklockan…bestämma, fastställa <set a time for the meeting>; förelägga, ge <set sb a problem, set sb a task>set an exam paper sätta ihop en [examens]skrivningset the fashion diktera modet; vara tongivandeteat. o.d.set the scene ⁅in France⁆ förlägga scenen…the scene (stage) is set allt är klart på scenen; bildl. allt är klart (upplagt, bäddat) <for för>mus.set sth to music sätta musik (melodi) till ngt, tonsätta ngtboktr. sätta [upp] <set a page>med. återföra i rätt läge <set a broken bone>
(set set)intransitivt verb (se äv. under set)om himlakropp gå ner <the sun sets at 8>stelna <the jelly has not set yet>; hårdna; stadga sig <his character has set>
(set set)transitivt verb och intransitivt verbperfekt particip och adjektiv (se äv. set I–)fast, fast[ställd] <set price>; bestämd <set rules>a set phrase en stående fras, ett talesättat a set time vid en fastställd (bestämd) tidpunktin [good] set terms i klara termer (ord); otvetydigtstel, orörlighe is very set in his ways han har mycket bestämda vanorbelägen <a town set on a hill>with eyes deep set med djupt liggande ögonbe set on a) vara fast besluten <be set on doing it (att göra det)>he is dead set on having ⁅the job⁆ vard. han har gett sig katten på att han ska ha… b) ha slagit in på <he is set on a dangerous course>vard. klar, färdigall set allt [är klappat och] klartare we all set? är vi färdiga?get set! sport. färdiga! <on your marks! get set! go!>
substantivuppsättning <a set of golf clubs>, sats; uppsats, saker <toilet set>; omgång, sätt <a set of underwear>; servis <tea set>; serie <set of lectures>a chess set ett schackspel⁅the encyclopedia costs £850⁆ the set …komplettumgängeskrets, grupp; krets, kotterithe jet set el. the smart set, se jet set, smart setthe literary set de litterärt intresserade [kretsarna]apparat <radio set, TV set> a) [rörelse]riktning <the set of the tide> b) bildl. inriktning, tendenspassform, falltennis. o.d. setstickling, sättplanta; [sätt]lökteat. el. film. a) scenbild; kuliss[er], dekor b) scen, inspelningsplatsläggning av håretmatem. mängdtheory of sets el. set of theory mängdläramed prep. el. adv., ofta med spec. översättningar:set aboutta itu med <set about a task>vard. gå lös påset againstväga mot <the advantages must be set against the disadvantages>everyone was set against him alla var klart emot honomset oneself against sätta sig emotset apartse apartset asidelägga undan, sätta av <set aside part of one's income>, anslå <for till, för>bortse frånsetting aside… bortsett från…avvisa, förkasta <set aside an offer>jur. ogiltigförklara <set aside a will (testamente)>set backförsena <it set us back two hours>vrida (ställa) tillbaka <set the clock back>vard. kostait set me back ⁅£50⁆ äv. jag fick punga ut med…set downsätta ner; sätta (släppa) av <I'll set you down at the corner>skriva upp (ner); sätta upp; ställa upp <set down rules>set down in writing skriva neranse <as som>set forthlägga fram <set forth a theory>litt. ge sig i väg (ut) <set forth on a journey>set inbörja [på allvar] <the rainy season has set in>; inträda, falla på <darkness set in>set offge sig i väg (ut) <set off on a journey>, starta, [av]resa <for till>; sätta i väg <set off after sb>framkalla <the explosion was set off by…>sätta i gång, starta, utlösa <set off a chain reaction>framhäva <the white dress set off her suntan>uppväga; balansera <against mot, med>set onöverfalla, anfalla <I was set on by a dog>egga, hetsa, sporra <set on sb to sth>set outge sig av (ut, i väg) <set out on a journey>, starta, [av]resa <for till>lägga fram, framföra <set out one's reasons>; framställa, lägga ut, skildralägga (visa) fram, ställa ut <set out merchandise>börja [sin verksamhet]set out in life el. set out in the world börja sin bana, gå ut i livetset toåld.sätta i gång för fullt, hugga i; kasta sig över maten <they were hungry and at once set to>set to work sätta i gångsätta i gång att slåss (gräla)set upupprätta <set up an institution>, anlägga <set up a factory>, grunda, inrätta; införa <set up a new system>; tillsätta <set up a committee>set up house o. set up shop, se under house, shopetablera sig <set [oneself] up in business (som affärsman)>; hjälpa att etablera sigsätta upp <set up a fence>; ställa upp, resa [upp] <set up a ladder>, slå upp <set up a tent>; rigga upp, montera [upp]set up a record sätta rekordframkalla, vålla <set up an irritation>set up a protest protestera högljuttgöra stark och kryset up to be el. set oneself up as göra anspråk på att vara, ge sig ut förvard. sätta dit, gillra en fälla förboktr. sätta [upp]
get [get] (got gotperf. p. amer. ofta äv. gotten)transitivt verb (se äv. geto. fraser med get under better, best, ready, wind, worstm.fl.) <get permission>I've got it from him a) jag har fått den (det) av honom b) jag har hört det av honom[lyckas] få, skaffa sig <get a job>; inhämta <get information>, råka ut för <get the measles, get a shock>he'll get it! vard. han ska få [så han tiger]!get it in the neck vard. få på huden (pälsen)fånga, ; få infånga, få fram <the painter has got her expression well>få tag i, <I got her on the phone>radio. el. TV. få (ta) in <can you get France?>vard. få [fast], sätta dit <they got the murderer>, knäppa skjutavard. uppfatta <I didn't get your name>; märka <did you get that look on her face?>vard. a) sätta fast (dit)you've got me there! äv. nu är jag ställdgot you! nu har jag dig [allt]! b) ta <narcotics will get him>vard. a)it gets me ⁅how he can be so stupid⁆ jag fattar inte… b) reta, förarga <his arrogance gets me>don't let it get you ta det inte så hårt, var inte ledsen för det c) röra, göra rördthat got them det tände dom på a)have got ha b)have got to vara (bli) tvungen att, få lov attI've got to go äv. jag måste gåyou have only got to… du behöver bara…you haven't got to… du behöver inte…skaffa <get sb a job>, ordna [med] <get tickets for (åt) sb>, hämtakomma med, hinna [med] <did you get the bus?>get sb (sth) to få (förmå) ngn (ngt) att
(för tema se get)intransitivt verb (se äv. get)komma <I got home early>get there komma (ta sig) ditI got there in time jag kom (hann) fram i tidhe's not getting anywhere el. he's getting nowhere han kommer ingen vart a)get to + inf. [småningom] komma att + inf., lära sig att + inf. <I got to like him>get to be [komma att] bli <they got to be friends>be getting to + inf. börja [att] + inf. <I'm getting to like him>get to know få reda på, få veta <how did you get to know it?>, lära känna <I got to know him in 2008> b)get + pres. p. börja + inf. <get talking>get going komma i gångbli <get better, get tired>get married gifta sighow stupid can you get? hur dum får man vara egentligen?be getting börja bli <she's getting old>
(för tema se get)transitivt verb och intransitivt verbmed prep. el. adv., ofta med spec. översättningar:get aboutresa omkring, komma ut [bland folk]; vara uppe och ute om sjuklingkomma ut, sprida sig om rykteta itu med, sätta i gång med <let's get about the job>get acrossvard. gå in, gå hem <their ideas never got across to (hos) others>get sth across to sb få ngn att förstå ngtget alongse get on b)klara (reda) sig <we can't get along without money>komma vidare (framåt, längre); se vidare get on a)I must be getting along jag måste ge mig i vägget along with you! vard. ge dig i väg!; snack!get aroundvanl. amer.:se get about a)se get roundget atkomma åt, <I can't get at it>; komma över; få tag ikomma på <get at the truth>syfta på, menawhat are you getting at? vart är det du vill komma?vard. hacka på, vilja ˈåt, trakassera <he was getting at me>get awaykomma undan; rymmaget away from komma ifrån, slippa ifrån (undan)there is no getting away from the fact that… man kan inte komma ifrån att…get away with it klara sig, slippa undan; lyckas, ta hem speletget away with you! vard. äh, prat!komma i väg, ge sig av; sport. startaget backkomma (gå) tillbaka, återvändafå igen (tillbaka) <get one's money back>; skaffa igen (tillbaka) <I'll get it back>get one's own back on sb ta revansch på ngnget behindkomma (bli) efterget byklara sig <she can't get by without him>; passera, dugakomma (ta sig) förbiget downgöra nedstämd, ta (slita) på <worries get you down>don't let it get you down ta inte vid dig så hårt för detanteckna, skriva (ta) nedfå ned, få i sig <he couldn't get the medicine down>gå (komma, stiga) ned (av)get down on one's knees falla på knäget down to ta itu medget inkomma hem; komma [till jobbet]; komma, anländafå (ta) in i olika betydelser: få under tak <get in the harvest>; sätta in <get in a blow>get a word in [edgeways] få en syl i vädretkomma in, bli invald <he got in by a large majority>vard. hinna medget sb in ⁅to repair the TV⁆ få hem (skicka efter) ngn…ta sig in <I got in through the window>get in with komma ihop med, bli vän medget intostiga (komma) in i (upp på) <get into a bus>komma (sätta sig) in i <you'll soon get into the job>komma i, få på sig <get into one's clothes>råka (komma) i <get into danger>, komma in i, <get into bad habits>get sb into få (skaffa) in ngn i <get sb into a firm>sätta sig i <the pain gets into the joints>what has got into him? vad har flugit i honom?get offgå (stiga) av <he got off [the train]>; gå bort (ner) från <get off the chair>get off it! vard. äh, lägg av!; försök inte!tell sb where to get off vard. be ngn dra åt skogenget off [work] bli ledig [från arbetet]få i väg <get the children off to school>få frikänd; gå fri, bli frikänd; slippa (klara sig) undan <he got off lightly (lindrigt)>få (ta) av (upp, loss) <I can't get the lid off>lämna <they got off the subject>ge sig av, komma i vägget off to bed gå och lägga sigget off to sleep somna inget off with vard. ˈstöta påget ongå vidare, fortsätta; lyckas, ha framgång; trivashow is he getting on? hur har han det?, hur står det till med honom?; hur går det för honom?how is the work getting on? hur går det med arbetet?get on! el. get on with it! skynda (raska) på!dra jämnt, komma [bra] överens, trivas <with sb med ngn>he is easy to get on with han är lätt att umgås medfå (sätta) på <I can't get the lid on>, ta (få, sätta) på sig <I got my coat on>gå (stiga) på <he got on [the train]>; sätta sig [upp] påget on one's feet stiga (komma) upp; resa sig för att tala; bildl. komma på föttershe gets on my nerves hon går mig på nervernabe getting on el. be geting on in years (life) [börja] bli gammaltime is getting on tiden gårbe getting on for närma sig, gå mot <he is getting on for 70>get on to komma upp på (med) <she couldn't get on to the bus>; få tag i i telefon, [få] tala medget outgå (komma, stiga, ta sig, slippa) ut <of ur>, komma upp <of ur>; gå (stiga) av (ur); komma (sippra) ut <the secret got out>get out of äv. komma ifrån (ur) <get out of that habit>få fram <she got out a few words>, ta (hämta) fram <he got out a bottle of wine>; få (ta) ut (ur)get sth out of sb få (locka) ur (av) ngn ngtge ut, komma ut med <they got out an anthology>get overkomma (ta sig) över; bildl. komma över i olika betydelser; övervinna <get over one's shyness>, hämta sig från <get over an illness>, glömmaget sth over with få ngt undanstökat (avklarat)get roundkringgå <get round a law>; komma ifrån <you can't get round the fact that…>lyckas övertalashe knows how to get round him hon vet hur hon ska ta honomget round to få tillfälle till, få tid medget throughkomma (klara sig) igenom; bli färdig medkomma fram äv. i telefongå igenomhe got through [his examination] han klarade sig [i examen]the bill got through lagförslaget gick igenomgöra slut på <he got through all his money>få (driva) igenom [i] <get a bill through Parliament>get toget to sb gå ngn på nervernasätta (komma) i gång med <get [down] to work>where has it got to? vard. vart har det tagit vägen?komma [fram] till, get to bed komma i sängget togetherfå ihop, samla <get a team together>, samla (plocka) ihop <get your things together>; skaffa ihopsamlas, träffas <let's get together sometime>get it together få det [hela] att funka, lyckas med det hela; vard. få ihop det ha ett förhållandeget upgå (stiga) upp <get up early in the morning>; resa sig, ställa sig uppfå upp; få att stiga upp (resa sig); lyfta upp[an]ordna <get up a party>styra ut <the book was beautifully got up>; klä ut, skaffa sig <get up an appetite>, få upp <get up steam>lära (läsa, plugga) inget up to komma till; komma (hinna) ifatt; hitta på, ställa till [med] <get up to mischief>get with itsl. hänga med, vara med i svängen
© NE Nationalencyklopedin AB