Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

Charles [tʃɑ:lz]mansnamnsom kunganamn el. kejsarnamn Karl
Charlie [ˈtʃɑ:lɪ]vard. för Charles
substantivsl.amer., mil. [medlem av] Vietcongkokain
break-up [ˈbreɪkʌp]substantivupplösning <the break-up of a marriage>; brytning <a break-up between Charles and Kate>; splittring <the break-up of a political party>; förfall <the break-up of an empire>; slut; sammanbrottavslutning t.ex. i skolan; uppbrottuppdelning <the break-up of large estates>
2 do [du] (did done; 3 person sg. pres. does) (se äv. done, don't)transitivt verb (se äv. do)göra <do one's duty, do one's best>; utföra <do repairs>; framställa <we can do this lipstick in ten shades>what can I do for you? vad kan jag stå till tjänst med?; till kund i butik vad får det lov att vara?, kan jag hjälpa dig?that did it bildl. det gjorde susen; då var det klipptit does him credit det hedrar honomsköta [om], ha hand om <do the correspondence>syssla med <do painting>; arbeta på (med) <we are doing a dictionary>I did four years of teaching jag undervisade (var lärare) i fyra år a) ordna, göra i ordningdo a room städa ett rumdo the windows tvätta fönstren b) utförado sums el. do arithmetic räknado the rumba dansa rumba c) ta [hand om] <I'll do you next, sir>läsa, studera <do science at the university>do one's homework läsa (göra) sina läxoravverka, göra: a) köra <we did 80 miles today> b) vard. se <we did Spain in (på) a week>I did a show jag var och såg en föreställning [på teatern]spela <he did Hamlet>; imitera, härma <he does Prince Charles very well>lösa <do a crossword>; klarawe can't do the size vi har inte storlekenvard. avtjänado five years in prison sitta inne fem år, sitta fem år i fängelseanrätta, laga tillvard. lura, blåsa, klå <out of >vard.they do you very well at the hotel man bor och äter (man har det) mycket bra på hotelletvard. vara lagom för, räcka för <three pieces will do me>; passa <this room will do me>vard. ta kål på <that game did me>; sl. råna; överfalla; slå sönder och sammanvulg. dra över, sätta på <do a woman>
(för tema m.m., se do)intransitivt verb (se äv. do)göra <do as you are told>; handla <you did right>; bära sig åtoh, do! gör det [du]!please, do! var så god!, ja gärna!be up and doing vara uppe och i full gångthere is nothing doing det händer ingenting; hand. det görs inga affärernothing doing! vard. aldrig i livet!klara (sköta) sig <how is he doing at school?>; <she is doing better now>do or die vinna eller försvinna, segra eller döhow do you do? hälsningsformel god dagpassa; gå an <it doesn't do to offend him>; räcka [till], vara nog (lagom)that'll do det är brawe'll have to make it do äv. det får lov att duga (räcka)
(för tema m.m., se do)transitivt verb och intransitivt verb (för tema m.m., se do)hjälpverbsom ersättningsverb göra⁅do you know him?⁆ yes, I do … ja, det gör jagyou saw it, didn't you? du såg det, eller hur?förstärkande (alltid beton.) i jak. sats, t.ex.:I do wish I could help you jag önskar verkligen att jag kunde hjälpa digdo come! kom för all del!omskrivande a)i frågesats t.ex.:do you like it? tycker du om det?do I get off here? ska jag stiga av här?doesn't he know it? vet han det inte? b)i nekande sats med not t.ex.:I don't dance jag dansar intedo not touch! får ej vidröras! c)i satser inledda med nekande adv. o.d., t.ex.:only then did she come el. not until then did she come först (inte förrän) då kom hon
(pl. ~s el. ~'s)substantivvard.fest, kalasdos and don'ts regler och förbudmed adv. el. prep., ofta med spec. översättningar:do away withavskaffa, slopata livet avdo forduga till (som) <this room will do very well for a kitchen>vard. hushålla förhe does for himself han klarar sig (hushållet) självordna med <what have you done for transport?>do insl.fixa mördata kål påbe done in äv. vara utmattad (slut)lurado outstäda [upp i]; måla [och tapetsera]do sb out of sth lura ifrån (av) ngn ngtdo sb out of his job ta jobbet ifrån ngndo overrusta (snygga) upp, bättra påvard. klå upp, ge en omgångamer. göra om t.ex. en läxado upreparera, renovera, snygga uppslå (packa) in <do up a parcel>knäppa <do up one's coat>; knytabe done up vara slut (tröttkörd)do withgöra med, ta sig till med <what am I to do with her?>have to do with ha att göra medit has nothing to do with you el. it is nothing to do with you det har ingenting med dig att göraI can make do with two jag klarar mig med två; jag behöver tvåI could do with a drink det skulle sitta bra med en drinkbe done with vara över (slut)let's have done with it låt oss få slut på (komma ifrån) detbuy the car and have done with it köp bilen först som sist, köp bilen så är det gjortwhen you have done with the knife när du har använt kniven, när du är färdig med knivendo withoutklara sig utan, reda sig utan
© NE Nationalencyklopedin AB