Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

D och d [di:]substD, dmusik.D dD flat dessD sharp diss
’d [d]= had; would <he’d = he had, he would>
fail [feɪl]verbmisslyckas; bli kuggadbli kuggad i <fail an exam>strejka <the engine failed>; stanna <his heart failed>tryta; inte räcka till <if his strength fails>; avta, försämras <his health is failing>svika, lämna i sticketwords fail me jag saknar ordfail to a) försumma att b) vägra att, inte vilja <the engine failed to start> c) undgå att <he failed to see it> d) misslyckas med attfail to come utebli, inte komma
2 deal [di:l]substa great deal el. a good deal en hel delvard. affär, affärstransaktion, uppgörelseit’s no big (great) deal vard. det är inget problembig deal! vard. än sen då?that’s a deal! då säger vi det!vard.give sb a fair deal behandla ngn rättvistkortsp. givwhose deal is it? vem ska ge?
[di:l] (dealt dealt)
verbdeal el. deal out utdelakortsp. gehandla, göra affärerdeal with a) ha att göra med b) behandla c) ta itu med <deal with a problem> d) handlägga ärende e) handla om
give [gɪv] (gave given; se äv. given)verb1skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasge, skänkagive me…any day! el. give me…every time! tacka vet jag…!give my compliments to el. give my love to hälsa så mycket till2give waya)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasge vika, brista <the ice (rope) gave way>, sviktab)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvika undan <to för>, lämna företräde <to åt>give way to traffic from the right lämna företräde åt trafiken från högerc)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknashemfalla, hänge sig <to åt>d)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasge efter <to för>3skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasoffra t.ex. tid, kraft <to >give one’s mind to ägna (hänge) sig åt4skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasframkallagive offence väcka anstöt5skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasvålla, orsaka <give sb pain>6skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasframföra, hållagive a lecture hålla en föreläsninggive a toast for utbringa en skål förgive three cheers for utbringa ett fyrfaldigt leve för7skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. LV3 saknasteat. gethey are giving Hamlet man ger Hamlet8give a start rycka till
[gɪv] (gave given)
verb (med adv. o. prep.)give awayge bort, skänka bortoavsiktligt förråda, avslöja <give away a secret>give inlämna ingive in one’s name anmäla sigge sig <I give in>, ge vika, ge med siggive offalstra, avgegive outdela ut <give out tickets>avge <give out heat>tryta, ta slut, svika <his strength gave out>give uplämna ifrån sig, överlämna, utlämnagive oneself up överlämna sig, anmäla sig för polisenge upp <give up the attempt>sluta, sluta medhe gave up smoking han slutade röka
[gɪv]substgive and take ömsesidiga eftergifter
off [ɒf]adverb och adjektivbort, i väg <off with you!>; av <take off>; på t.ex. instrumenttavla frånkopplad, frånoff we go! nu går vi!far off långt bortChristmas is only a week off det är bara en vecka till jultime off ledighettake time off ta ledigtbe offi speciella betydelsera)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvara av <the lid is off>; vara ur, ha lossnat <the button is off>; vara frånkoppladb)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasge sig av, kilait’s time we were off det är på tiden vi kommer i vägwhere are you off to? vart ska du ta vägen?c)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvara ledigd)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknaspå restaurang vara slut <sorry, meat pie is off today>e)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvara inställd <the party is off>the wedding is off det blir inget bröllopf)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvard. inte vara färsk <the meat was a bit off>g)   how are you off for money? hur har du det med pengar?off season lågsäsong, dödsäsong
[ɒf]prepositionner från <he fell off the ladder>, av <he fell off the bicycle>vid, näraoff the coast a) utanför kusten b) vid kusten, nära kustenvard.I’m off smoking jag har lagt av med att röka <3% discount off the price>
up [ʌp]adverb och adjektivupp; uppåt; fram <he came up to me>up the Arsenal! heja Arsenal!up the Republic! leve republiken!up and down fram och tillbaka, av och an <walk up and down>, upp och ner <jump up and down>up north norrut, uppe i norrup there dit upp, däruppeup to town in till stanchildren from six years up barn från sex år och uppåtuppe <stay up all night>be up and about vara uppe och i full gångöver, slut <my leave was nearly up>the game is up spelet är förlorattime’s up ! tiden är ute!sport. m.m. plusbe one up el. be one goal up leda med ett målhe’s always trying to be one up han ska alltid vara värstup to a) upp till <count from one up to ten>, fram till, tillsup to now tills nu, hittillsbe upa)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvara uppe, vara uppstigenb)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasha stigit, ha gått upp <the price of meat is up>c)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvara uppe i luften; flyga på viss höjd <be five thousand feet up>d)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. TXT saknasvara uppriven <the street is up>e)   what’s up? vad står på?there’s something up det är något på gångspecialbetydelse i förbindelse med prep.be up against stå inför, kämpa motbe up against it vara illa ute, ligga illa tillbe up before vara uppe till behandling i <be up before Congress>be up for vara uppe till <be up for debate>be up for sale vara till saluit isn’t up to much det är inte mycket bevänt med det a)she isn’t up to the job hon duger inte till jobbet, hon klarar inte jobbetI don’t feel up to working jag känner inte för att arbetaI don’t feel up to it jag känner mig inte i form; jag tror inte jag klarar det; jag känner inte för detbe up to sb vara ngns sak <it’s up to you to tell her>it’s up to you det är din sak, det är upp till dig a)be up to something ha något fuffens för sigbe up to mischief ha något rackartyg för sigwhat is he up to? vad har han för sig?
[ʌp]prepositionuppför <up the hill>; uppe på, uppe i <up the tree>; uppåt, längs <up the street>up and down the street fram och tillbaka på gatantravel up and down the country resa kors och tvärs i landetup yours! vulg. ta dig i häcken!
[ʌp]substups and downs växlingar, svängningar, med- och motgånghe has his ups and downs det går upp och ned för honom
© NE Nationalencyklopedin AB